Kursy i zapisy

  • przynieś PKK
  • korzystasz z promocji dla uczniów lub studentów przynieś nam legitymacje,a otrzymasz zniżkę na kurs

 

Szkolenie podstawowe może rozpocząć osoba, która posiada:

  • wymagany przepisami ustawy wiek ( 17 lat i 9 m-cy można się zapisać już na kurs prawa jazdy)
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli nie ukończyła 18 lat,

 

Szkolenie uzupełniające może rozpocząć osoba:

  • która posiada wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego i nie przystąpiła do egzaminu państwowego na prawo jazdy lub go nie zdała.